XIX. OPĆI SABOR

XIX. OPĆI SABOR HDZ-a

Predsjedništvo HDZ-a je donijelo ODLUKU o sazivanju XIX. Općeg sabora Hrvatske demokratske zajednice za 11. lipnja 2022. godine, a koja je stupila na snagu 15. svibnja 2022. godine.

Sastav XIX. Općeg sabora HDZ-a čine članovi (izaslanici) po položaju i izabrani članovi (izaslanici) na izbornim skupštinama županijskih organizacija HDZ-a - sukladno Odluci o utvrđivanju broja članova (izaslanika) XIX. Općeg sabora HDZ-a Predsjedništva HDZ-a .

Predsjednik HDZ-a uputio je 19. svibnja 2022. godine poziv na XIX. Opći sabor HDZ-a članovima Općeg sabora na njihove e-mail adrese.

Kandidacijski postupak za izbor članova Predsjedništva HDZ-a i članova Nacionalnog odbora HDZ-a koji se biraju na Općem saboru provelo je Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a.

Središnje izborno povjerenstvo u propisanim je rokovima objavilo Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za XIX. Opći sabor HDZ-a i Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja za izbor članova Predsjedništva HDZ-a i članova Nacionalnog odbora HDZ-a koji se biraju na XIX. Općem saboru HDZ-a, kao i sve druge dokumente potrebne za provođenje izbora za tijela koje se biraju na Općem saboru.

XIX. Opći sabor HDZ-a donio je Izmjene i dopune Statuta HDZ-a te Program HDZ-a „HDZ i Hrvatska u četvrtom desetljeću samostalnosti“.

 

PROGRAM HDZ-a „HDZ I HRVATSKA U ČETVRTOM DESETLJEĆU SAMOSTALNOSTI“

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HDZ-a

 

STATUT HDZ-a (INTEGRALNA VERZIJA)

 

ODLUKA SIP-a O PRAVOVALJANIM KANDIDATURAMA ZA IZBOR PREDSJEDNIŠTVA

 

ODLUKA SIP-a O PRAVOVALJANIM KANDIDATURAMA ZA IZBOR NACIONALNOG ODBORA

 

NAPUTAK O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA XIX. OPĆEM SABORU HDZ-a.

 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA  ZA XIX. OPĆI SABOR HDZ-a

 

PRAVILNIK O UNUTARSTRANAČKIM IZBORIMA U HDZ-u - INTEGR. VERZ. - OD 18. 10. 2021
 

A A A